โหลดแอป เพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมที่ไม่ติดขัด

Disclaimer

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 9bar.studio จะต้องอ่านข้อกำหนดและข้อตกลงของเว็บไซต์ 9bar.studio ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจใช้งานเว็บไซต์ของ 9bar.studio หรือไม่ก็ได้ (การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โพสต์ข้อความ อัพโหลด ดาวน์โหลด ฯลฯ) ทางเว็บไซต์ 9bar.studio จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ผู้ใช้งานโพสต์ข้อความหรืออัพโหลดทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด


เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์และไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 9bar.studio เปิดให้ผู้ใช้งานสามารแก้ไขหรือลบได้ตลอด ทางเว็บไซต์ 9bar.studio แนะนำผู้ใช้หากเกิดปัญหาการใช้งานให้ติดต่อเว็บไซต์ 9bar.studio ทันที เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว


การใช้งานเกิดความขัดข้องเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้งานไม่ระวังทำให้เกิดความเสียหาย เว็บไซต์ 9bar.studio จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ใช้งานนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผู้ใช้งานไปให้บุคคลที่สามใช้งานทำให้เกิดความเสียหายเว็บไซต์ 9bar.studio จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด


เว็บไซต์ 9bar.studio เคารพและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการและรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ที่อยู่ ฯลฯ จะไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามแน่นอน